Misją Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości jest propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa wszelkich form pracy na wysokości oraz dążenie do zwiększenia świadomości zagrożeń wynikających z podejmowanych prac i sposobów przeciwdziałań poprzez edukację i dobre praktyki.

Artykuł w prasie branżowej

Miło nam poinformować, że w prasie branżowej wydawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-BIP) pojawiła się wzmianka na temat inicjatywy PIBPW zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokościach. W artykule zatytułowanym „Nieszablonowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa w działalności Sieci Ekspertów ds. BHP” opisano nasze działania w temacie szeroko pojętego BHP. Dziękujemy ekspertom z CIOP-BIP za docenienie naszego wkładu w tę dziedzinę. 

Czasopismo „Bezpieczeństwie Pracy” dociera do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni i laboratoriów, inspektoratów PIP, a także do specjalistów ds. bhp i ergonomii, służby medycyny pracy, biur projektowych i konstrukcyjnych oraz do pracodawców i pracowników.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę: www.ciop.pl

Współpraca z IBE

Z radością informujemy, że Polska Izba Pracy na Wysokości zawarła z Instytutem Badań Edukacyjnych partnerstwo strategiczne na mocy którego nasza organizacja zobligowała się do promowania rozwiązań wpisanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Działania te wpisują się w koncepcję uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), przez którą rozumiemy podejmowanie różnorodnych aktywności mających na celu nieustanny i systematyczny rozwój każdego człowieka. Jego celem nadrzędnym jest ciągły rozwój kapitału ludzkiego i dostosowanie szeroko rozumianego społeczeństwa do zmian zachodzących we wszystkich obszarach życia prywatnego i zawodowego.