Misją Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości jest propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa wszelkich form pracy na wysokości oraz dążenie do zwiększenia świadomości zagrożeń wynikających z podejmowanych prac i sposobów przeciwdziałań poprzez edukację i dobre praktyki.

Szkolenie w Newag S.A.

Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości we współpracy z oddziałem OSPS BHP w Krakowie pod koniec lutego zorganizowała szkolenie w firmie Newag S.A.

Jego celem była promocja właściwych postaw i praktycznych rozwiązań z zakresu BHP w pracy.

V Ogólnopolskie Forum Służby BHP "Wizja ZERO"

W dniach 14-15 września 2023r., w Warszawie odbyło się V Ogólnopolskie Forum Służby BHP “Wizja ZERO”. W ramach forum odbyły się prelekcje oraz warsztaty dotyczące m.in zagrożeń występujących w budownictwie, w tym zagadnienia związane z pracą na wysokości. Mamy zaszczyt poinformować, że moderatorem warsztatów pt. “Zagrożenia na placu budowy” był Maciej Szmyd – prezes Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości.

Porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny pracy O/ w Krakowie

30-lecie powołania Oddziału OSPS BHP w Krakowie

Dnia 1 czerwca 2023r. z okazji 30-lecia powołania Oddziału OSPS BHP w Krakowie w Centrum Szkoleniowym Comarch w Krakowie odbyły się obchody jubileuszu. Z tej okazji Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości podpisała z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny pracy O/ w Krakowie porozumienie o współpracy. Podpisane porozumienie traktujemy jako potwierdzenie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenia rangi osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracy.

Maciej Szmyd z certyfikatem eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Pod koniec lutego odbyło się kolejne zebranie członków OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP w KRAKOWIE. Miało ono charakter szkoleniowo-sprawozdawczo-wyborcze, a reprezentantem PIBPW był na nim Pan Maciej Szmyd, który spotkał się z prezesem OSPSBHP Pawłem Kanią oraz wiceprezeską OSPSBHP Iwoną Pietraszewską. Paweł Kania i Iwona Pietraszewska wraz z Maciejem Szmydem należą do sieci ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Maciej Szmyd z certyfikatem eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

W dniu 10 lutego b.r. Maciej Szmyd odebrał z rąk Dyrektora Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Pana Marcina Staneckiego certyfikat poświadczający posiadanie kompetencji eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie poprawy warunków pracy

15 grudnia 2022 roku Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości odebrała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Poprawy Warunków Pracy realizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyróżnienie odebrali przedstawiciele organu Izby. Opracowanie, które zostało docenione przez Komisję Konkursową dotyczy standardu bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości.

Artykuł w prasie branżowej

Miło nam poinformować, że w prasie branżowej wydawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-BIP) pojawiła się wzmianka na temat inicjatywy PIBPW zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokościach. W artykule zatytułowanym “Nieszablonowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa w działalności Sieci Ekspertów ds. BHP” opisano nasze działania w temacie szeroko pojętego BHP. Dziękujemy ekspertom z CIOP-BIP za docenienie naszego wkładu w tę dziedzinę. 

Czasopismo “Bezpieczeństwie Pracy” dociera do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni i laboratoriów, inspektoratów PIP, a także do specjalistów ds. bhp i ergonomii, służby medycyny pracy, biur projektowych i konstrukcyjnych oraz do pracodawców i pracowników.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę: www.ciop.pl

Współpraca z IBE

Z radością informujemy, że Polska Izba Pracy na Wysokości zawarła z Instytutem Badań Edukacyjnych partnerstwo strategiczne na mocy którego nasza organizacja zobligowała się do promowania rozwiązań wpisanych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Działania te wpisują się w koncepcję uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), przez którą rozumiemy podejmowanie różnorodnych aktywności mających na celu nieustanny i systematyczny rozwój każdego człowieka. Jego celem nadrzędnym jest ciągły rozwój kapitału ludzkiego i dostosowanie szeroko rozumianego społeczeństwa do zmian zachodzących we wszystkich obszarach życia prywatnego i zawodowego.