Obszarem działania Izby jest popularyzacja bezpiecznej pracy na wysokości oraz opracowywanie standardów bezpiecznej pracy w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa prac wykonywanych z użyciem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Wychodząc naprzeciw tej idei, Izba przygotowała pięć opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  z dnia 16 listopada 2018 (Dz.U.2018.2153) z późniejszymi zmianami). Kwalifikacje te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy na wysokości z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem. 

Są to kwalifikacje:

Kwalifikacja do pracy na wysokości bez obciążenia systemu asekuracyjnego   jest odpowiedzią na szybko rozwijający się rynek robót budowlanych oraz prac w przemyśle wymagających stosowania asekuracji za pomocą środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Rozwój stosowanych w przemyśle technologii oraz skrócenie realizowanych przedsięwzięć niejednokrotnie uniemożliwia stosowanie środków ochrony zbiorowej.

Organizacja prac wymagających jednoczesnej asekuracji pracowników stwarza problemy związane z odpowiednim doborem skutecznego systemu asekuracji.

Najczęstszymi przyczynami wypadków podczas pracy na wysokości jest brak środków ochrony indywidualnej w sytuacji konieczności ich stosowania lub stosowanie środków ochronnych w sposób niezgodny z zasadami.

Kwalifikacja do pracy na wysokości bez obciążenia systemu asekuracyjnego skierowana jest do osób wykonujących prace i stanowi zbiór podstawowych zasad asekuracji koniecznych do zastosowania w celu zapobiegania upadkom z wysokości, a także powstrzymaniu upadków w sytuacji, gdy zapobiegnięcie im nie było możliwe.

 

Kwalifikacja do pracy na wysokości bez obciążenia systemu asekuracyjnego przeznaczona dla osób nadzorujących prace stanowi kompletny zestaw czynności koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac z użyciem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Działania i obowiązki nadzorującego zakresie organizacji prac mają ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykorzystującym podczas pracy środki ochrony indywidualnej do asekuracji przed upadkiem z wysokości. Działania te obejmują m.in. budowę stanowisk asekuracyjnych, dobór środków zabezpieczających adekwatnych do

wykonywanych zadań i otoczenia, odpowiedni podział zadań, oraz inne, ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy czynności obejmujące stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Czynności podejmowane przez nadzorującego powinny obejmować:

Stosowanie procedur postępowania umożliwiających prawidłowe wykorzystanie środków ochrony indywidualnej bez obciążenia systemu asekuracyjnego.

Identyfikację zagrożeń związanych z wykonywaniem prac na wysokości.

Stosowanie zasad budowy stanowisk asekuracyjnych i odpowiedniego przygotowania systemów asekuracji.

Kwalifikacje dają gwarancję prawidłowego i zgodnego z zasadami zorganizowania stanowisk pracy a zatem minimalizacji ryzyka powstania wypadku.

Niniejsza kwalifikacja stanowi rozwiniecie kwalifikacji do pracy na wysokości bez obciążenia systemu asekuracyjnego dla pracownika o czynności z zakresu nadzoru nad wykonywaniem prac.

 

Obecnie wiele czynności zawodowych wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości wykorzystywanych w taki sposób, że są one stosowane zarówno do asekuracji (prowadnica giętka asekuracyjna nie obciążana)  jak i dostępu do stanowiska pracy (prowadnica giętka robocza obciążana). Ten, trzeba przyznać widowiskowy sposób wykonywania prac stanowi niejednokrotnie jedyną możliwą formę jej wykonania.

W latach przed transformacją prace tego typu powierzano wyłącznie członkom Klubów Wysokogórskich licząc na umiejętności wykonujących prace wyniesione m.in. z eksploracji gór wysokich. Obecnie prace te coraz częściej wykonują osoby nie mające nic wspólnego ze wspinaczką.

Proponowana przez nas kwalifikacja zawodowa zawiera zbiór zasad bezpiecznej pracy na wysokości z obciążeniem wybranych elementów systemu odpowiadających typowym pracom na wysokości.

Kwalifikacja jest więc naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem środków ochrony indywidualnej z obciążeniem prowadnic giętkich (lin) roboczych stanowiących elementy systemu .

Stosowanie zasad określonych w niniejszej kwalifikacji daje gwarancję spełnienia wymagań bezpieczeństwa pracy podczas wykorzystywania systemów opartych o wykorzystanie co najmocarniej dwóch prowadnic giętkich,  jednej asekuracyjnej i jednej roboczej.

Niniejsza kwalifikacja przygotowuje również do wykonywania pracy na wysokości bez obciążenia elementów systemu asekuracyjnego i jako taka stanowi kompletny zestaw umiejętności dla pracownika pracującego z obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego i bez jego obciążenia.

Dla bezpieczeństwa osób wykonujących prace na wysokości jest rola nadzorującego prace. Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych, w tym nad pracami wykonywanymi na wysokości pod obciążeniem elementów systemu (liny) nie może być przecież sprowadzony wyłącznie do dbałości o jakość wykonywanych prac. Kierujący pracownikami powinien przykładać dużą wagę do bezpieczeństwa ich wykonywania. Kwalifikacja dla nadzorującego obejmuje więc takie elementy bezpiecznej pracy jak:

przewidywanie i reagowanie na zagrożenia związane z organizacją i wykonywaniem prac na wysokości,

organizowanie stanowiska pracy w oparciu o z góry ustalone procedury umożliwiające prawidłowe wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pod obciążeniem,

budowanie systemów linowych związanych z bezpieczeństwem – w oparciu o środki ochrony indywidualnej osobiste i wspólne chroniące przed upadkiem z wysokości pod obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego.

planowanie, budowanie i nadzorowanie wykorzystania systemów asekuracji stosowanych wraz ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej pod obciążeniem chroniących przed upadkiem z wysokości w typowych sytuacjach podczas pracy.

Rola nadzorującego ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podległych pracowników i to na nim ciąży obowiązek szeroko rozumianej organizacji prac. Kwalifikacja zawodowa związana z pracą na wysokości z obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego dla nadzorującego daje rękojmię na kierowanie tymi pracami przez wyznaczoną osobę w sposób zgodny z zasadami bezpiecznej pracy.

Niniejsza kwalifikacja jako najbardziej rozbudowana, zawiera w sobie wszystkie inne kwalifikacje dotyczące prac na wysokości z zastosowaniem ŚOI, tj. pracę na wysokości bez obciążenia elementów systemu asekuracyjnego dla pracownika i nadzorującego oraz pracę na wysokości z obciążeniem elementów systemu asekuracyjnego dla pracownika. wykorzystywanie SOI bez obciążenia jest integralna częścią pracy pod obciążeniem

Kwalifikacja dotycząca przeglądu i kontroli OKRESOWEJ środków ochrony indywidualnej służących asekuracji przy pracach na wysokości jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku dotyczące obowiązkowego przeglądu stosowanych w przemyśle środków ochrony indywidualnej. Ze stosowaniem tych środków wiąże się obowiązek dokonywania corocznych przeglądów środków ochrony indywidualnej. Uważamy, że dokonywanie przeglądu środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, poza spełnieniem warunków formalnych powinna być czynnością permanentną oraz powinna wynikać z rodzaju wykonywanych prac i intensywności użytkowania środków ochrony indywidualnej. Przegląd i kontrola wymienionych środków ochrony indywidualnej powinna być zatem przeprowadzana przed każdym podjęciem prac z wykorzystaniem tych środków. Zgodnie z krajowymi przepisami bezpieczeństwa, za sprawność środków ochrony indywidualnej odpowiedzialna jest osoba kierująca pracownikami.

Kwalifikacja rozszerza także umiejętności osoby dokonującej przeglądu środków ochrony indywidualnej o umiejętności OKRESOWEJ oceny czy środki ochrony stosowane w środowisku pracy nie podlegają przyspieszonej degradacji a co za tym idzie konieczności częstszej ich wymiany.