Wypadki przy pracy spowodowane niewłaściwą organizacją prac na wysokości stanowią większą część ogółu ciężkich i śmiertelnych wypadków w budownictwie oraz przemyśle. Wiąże się to z trudnościami w organizacji tych prac przez nadzorujących oraz poprawnym stosowaniu asekuracji przez pracowników.

Ideą powstania Polskiej Izby na rzecz pracy na wysokości jest podjęcie działań zmierzających do odwrócenia niekorzystnego trendu utrzymującej się liczby wypadków z wysokości. Izba chce to osiągnąć między innymi poprzez popularyzację działań organizacyjno-technicznych ukierunkowanych na stosowanie jasnych i przejrzystych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej zarówno osób wykonujących pracę jak i czynności podejmowanych przez osoby nadzorujące prace wykonywane z użyciem środków ochrony indywidualnej.

Izbę tworzą podmioty z 13 województw i 30 miast, działające w rozlicznych branżach: budowlanej, przemyśle, usługach związanych ze wznoszeniem konstrukcji, edukacyjnych. Izba łączy zatem przedstawicieli wielu branż, dla których istotne jest wypracowanie standardów bezpiecznej pracy na wysokości.

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów

w szczególności wobec organów władzy państwowej i samorządowej;

Inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami władzy państwowej, samorządowej, jednostkami naukowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie działalności Izby;

Prowadzenie działań w zakresie opracowywania i upowszechniania standardów, norm i zasad bezpiecznej pracy na wysokości;

Udział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie działalności Izby;

Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie działalności Izby;

Prowadzenie działalności doradczej na rzecz swoich członków;

Prowadzenie wszelkich działań mających na celu propagowanie bezpieczeństwa pracy na wysokości;

Wspieranie i finansowanie w tym poprzez darowizny bezzwrotne dotacje, innych osób i podmiotów, oraz inicjatyw realizujących zadania stanowiące cele działalności Izby.